Logga Metoouppropen
Orange Square

Ramarna

Stadgarna

Föreningen Samordningen Metoouppropen har gemensamt tagit fram ett antal stadgar.

Stadgarna antogs vid Samordningen Metoouppropens konstituerande årsmöte i Stockholm den 17 november 2018 och reviderades i samband med årsmöte den 22 mars 2019. 

 

Föreningen Samordningen Metoouppropen har gemensamt tagit fram ett antal stadgar.

Stadgarna antogs vid Samordningen Metoouppropens konstituerande årsmöte i Stockholm den 17 november 2018 och reviderades i samband med årsmöte den 22 mars 2019.


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Samordningen Metoouppropen. Föreningen har sitt säte i Stockholm.


§ 2 Ändamål och verksamhet

Samordningen Metoouppropen är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Samordningen Metoouppropen utgår från en feministisk och antirasistisk grundsyn.

Föreningens verksamhet syftar till: 

 • att röster från kvinnor, ickebinära och transpersoner ska höras i metoofrågor;
 • att erbjuda en plattform för samarbete i en långsiktigt hållbar samverkan; samt
 • att genom ett intersektionellt perspektiv, synliggöra olika strukturer som förhindrar jämställdhet i samhället.


Samordningen Metoouppropens målsättning är ett jämställt samhälle fritt från:

 • mäns våld mot kvinnor;
 • sexuella trakasserier och andra övergrepp; samt
 • strukturer som motverkar jämställdhet.


§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämmor (årsmöte och extra årsmöte) och styrelsen.


§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som definierar sig som kvinnor, ickebinära och transpersoner som ställer sig bakom föreningens ändamål, delar föreningens värdegrund och som betalat aktuell medlemsavgift. Medlemskap är föremål för styrelsen godkännande, om inte annat angivits. Medlem har rätt att närvara och rösta vid föreningsstämma samt ge förslag till styrelsesammanträden och föreningsstämma.

Föreningens medlemmar består i huvudsak av representanter från de olika #metoo-upprop som deltagit i samordningsgruppen. Nya medlemmar kan tillkomma vid beslut från styrelsen. Medlemskapet är obligatoriskt för styrelsemedlemmar.

Föreningens medlemsavgift fastställs på föreningsstämma, och kan sättas till noll kronor.

Föreningen kan komma att tillämpa stödmedlemskap, vilka rättigheter skiljer sig från medlemskap i föreningen.


§ 5 Uteslutning

Medlem som motverkar föreningens ändamål och principer eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen kan uteslutas. Föreningens styrelse gör bedömningen och fattar beslut om uteslutning. Beslutet ska fattas med 2⁄3 majoritet. Medlem som är föremål för uteslutning har rätt att begära att föreningen omprövar beslutet nästkommande föreningsstämma. Styrelsen har rätt att med 2/3 majoritet suspendera medlemmen fram till nästa stämma. Den som ärendet rör ges tillfälle att yttra sig, innan beslutet om uteslutning fattas. Godtycklig uteslutning kan inte ske, då uteslutning måste stärkas genom bevisning för att kunna ske.


§ 6 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen, senast den 30 april. Kallelse till årsmötet i skrift ska avsändas till alla föreningens medlemmar (publiceras på föreningens medlemsplattform) senast fem veckor före årsmötet.

Medlemmar äger rätt att ge förslag (motioner) som ska behandlas på årsmötet, detta ska dock ske senast 3 veckor innan mötets genomförande. Förslag från styrelsen (propositioner) ska skickas ut senast 1 vecka före årsmötet. Om så inte har skett, får förslagen endast tas upp till behandling om årsmötet beslutar så med

kvalificerad majoritet (2/3). Dagordning och övriga underlag ska tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla vid mötet digitalt eller fysiskt närvarande medlemmar som betalat medlemsavgift för innevarande år. Varje medlem har en röst. Den avgående föreningsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande föreningsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer. Rösträtten är personlig och kan vid fysiskt deltagande utövas genom ombud (med uppvisande av fullmakt i original).

Föreningen kan komma att tillämpa digitala stöd för att hålla föreningsstämma, såsom VoteIT, varvid röstlängd och närvarokontroll m.m. sker med hjälp av det digitala stödverktyget.

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska följande behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång
 • Ordförande (2 år)
 • Val av kassör (2 år)
 • Val av övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång
 • Val av ev. suppleanter (1 år)
 • Val av minst en myndig revisor
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Mötet avslutas


Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs beslut genom lottning.

Beslut i frågor av avgörande ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

För föreningens årsmöten gäller att endast digitalt eller fysiskt närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja- eller nejrop, votering eller sluten omröstning. Kan ej beslut nås genom enkel majoritet så avgör lotten. För att godkänna en valsedel måste den innehålla samma antal namn som de uppdrag som ska tillsättas.


§ 7 Extra insatt föreningsstämma (extra årsmöte)

Om styrelsen, eller 1⁄3 av medlemmarna i föreningen skriftligen, begär ska extra föreningsstämma (annat än ordinarie årsmöte) hållas.

Kallelse ska skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet gäller vad som sägs i § 6.


§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem och maximalt elva ledamöter, varav en ordförande. Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte samt adjungerade ledamöter, efter föreningsstyrelsens beslut.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare enligt styrelsen bedömning. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant fastställd vid föreningsstämma. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen har särskilt till uppgift att

 • verkställa av årsmötet fattade beslut;
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, i enlighet med Metoouppropens verksamhetsmål och stadgar;
 • upprätta verksamhetsberättelse och bokslut;
 • betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn i verksamhet och förvaltning som myndigheter önskar; samt
 • förbereda årsmöte.


Styrelsen ordförande ska tillse att sammanträden hålls när det behövs, eller då minst halva antalet styrelseledamöter begär. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande fysiskt eller digitalt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer.


§ 9 Valberedning

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter, inbegripet ordförande och om tillämpligt vice ordförande, kassör, samt revisor. Till valberedningen kan inte en styrelseledamot väljas. Valberedningen ska bestå av minst 2 ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska före årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Valberedningen ska meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag och lämna förslaget till styrelse i så god tid att förslaget kan bifogas övriga handlingar till årsmötet, om inget annat angivits.


§ 10 Räkenskaper och föreningens verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. Budgeten fastställs av föreningsstämma. Styrelsen kan besluta om förändringar i budgeten.


§ 11 Stadgeändring

För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet (minst 2/3) av röstande på ordinarie årsmöte. Ett beslut med ändring av denna § 11 eller § 12 (upplösning) är dock endast giltigt om minst 2/3 av rösterna vid två på varandra följande ordinarie årsmöten har röstat för det.


§ 12 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till verksamhet som delar föreningens syften.