DE 65 #METOOUPPROPENS FÖRSLAG PÅ VALLÖFTEN FÖR ETT TRYGGARE SVERIGE

Åsa Regnér tar emot de 65 uppropens förslag på vallöften. Foto: Annahita Holmberg

Publicerat för första gången i DN 2018-03-07

Hösten 2017 slog #metoo ned i Sverige. Uppropen skakade om, kanske för att det utbredda samhällsproblem och den otrygghet tusentals vittnade om hade gått många förbi. Folkrörelsen #metoo upphörde inte när hashtaggen slutade trenda. I dag samarbetar initiativtagare och administratörer från hela 65 #metoo-upprop för ett jämställt och tryggare samhälle. Tillsammans samlade vi ihop hundratusentals röster som krävde ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp.

Under årets valrörelse pekar mycket på att den ökade otryggheten i samhället blir den viktigaste valfrågan. Vi hoppas att det innebär att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar och kommer med förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle. Ett lämpligt första steg är att samtliga riksdagspartier röstar för en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och oaktsamhet, när propositionen läggs fram under våren. För att underlätta politikernas arbete med att skapa ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp har samordningsgruppen för #metoo-uppropen tagit fram sju gemensamma åtgärdsförslag. Vi menar att dessa utgör utmärkta vallöften för de politiker som säger sig vilja se ett tryggare Sverige.

1. Använd #metoo-uppropens expertis i statliga utredningar

Ett antal utredningar har aviserats sedan höstens #metoo-upprop. Bland annat ska Jämställdhetsmyndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier och en utredning om effektivare sanktioner mot arbetsgivare som nonchalerar övergrepp på sin arbetsplats ska tillsättas. Använd #metoo-uppropens breda och samlade kompetens genom att inkludera oss i referensgrupper och göra oss till självklara remissinstanser i relevanta utredningar. Vi ser fram emot att bistå både dessa och fler utredningar som kopplar till den problematik uppropen uppmärksammat.

2. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning

Enligt läroplanerna ska frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet och relationer integreras i de flesta skolämnen och genomsyra all verksamhet. Trots detta visar en undersökning från Skolinspektionen att få skolor har en tillräckligt bra sex- och samlevnadsundervisning och att värdegrundsarbetet inte är kopplat till detta. Därför bör sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning införas som obligatoriskt ämne i samtliga utbildningar för all förskole- och skolpersonal. Skolverket bör också införa en särskild satsning inom ramen för det Nationella skolutvecklingsprogrammet.

3. Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor

I den nuvarande skollagen ligger arbetet med att hantera anmälningar om sexuella övergrepp i skolan utanför Skolinspektionens mandat. Regeringen har uttryckt en vilja att skärpa skollagen så att Skolinspektionen ska ha möjlighet att belägga skolor med vite för bristande arbete mot sexuella trakasserier. Vi ställer oss bakom förslaget och vill dessutom att Skolinspektionen inför en nationell visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.

4. Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld

Alltför många brottsoffer vittnar om undermåligt bemötande, vilket ökar risken för ytterligare traumatisering. I dag är det till exempel inte obligatoriskt på polisutbildningen att genomgå en utbildning i vad som kännetecknar sexuellt våld och vanliga traumareaktioner hos brottsoffren. Vi kräver att obligatoriska utbildningsmoment kopplat till sexism, destruktiva könsroller, samtycke, sexuellt våld och korrekt bemötande av utsatta införs på samtliga utbildningar där yrkesverksamma möter sexualbrottsoffer, såsom jurister, poliser, socionomer, personalvetare och vårdpersonal. Vi vill också se särskilda satsningar på obligatorisk vidareutbildning för redan verksamma inom dessa yrken.

5. Ökad satsning på stöd och behandling

Vi vill se ökade och riktade anslag till vården och kvinnojourer för skydd, verksam psykologisk behandling och medicinsk vård för fysiska skador till alla som utsätts för sexualbrott, våld i nära relationer och förtryck i hederns namn. Detta är i synnerhet viktigt för de som utsätts för upprepade övergrepp och behöver hjälp att ta sig ur situationen och därefter bearbeta sina upplevelser. Vi vill också se ökad tillgänglighet till ekonomiskt stöd för utsatta. Brist på pengar ska aldrig vara ett hinder för frihet från övergrepp, oavsett om det handlar om att lämna sin partner, en anställning eller ta sig ur prostitution.

6. Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier, men en undersökning från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att bara en av sex arbetsgivare känner till kravet på aktiva åtgärder. Vi vill se skärpta krav på det preventiva arbetet, till exempel att det integreras i bolagsstyrningen och redovisas utförligt. I dag tillhandahåller DO inte heller tillräckligt bra material som stöttning. Det finns inspirerande politiska förlagor inom anti-korruptionsområdet som haft reell påverkan, bland­ annat UK Bribery Act med tillhörande checklistor och riktlinjer för lämpliga förfaranden, som hjälper företag att följa lagen.

7. Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet

DO har ansvaret att följa upp anmälningar om en arbetsgivare inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier. DO driver dock endast vidare prejudicerande fall och övrigt utredningsansvar läggs på lokala antidiskrimineringsbyråer med små resurser, som dessutom inte finns i hela landet. För få anmälningar leder därför till utredningar, tillsynsåtgärder och sanktioner mot arbetsgivare. Vi vill se en satsning så att avsevärt fler anmälningar om sexuella trakasserier utreds. Fler arbetsgivare måste få kännbara konsekvenser när de brister i sitt arbetsgivaransvar.

Frågan om ett jämställt och tryggare samhälle är angelägen för alla, oavsett partitillhörighet. I dag arrangerar samordningsgruppen för de 65 #metoo-uppropen ett möte på Historiska museet, dit vi bjudit in jämställdhetsminister Åsa Regnér för en fördjupad dialog kring hur vi tillsammans kan lösa detta samhällsproblem. Det är vi alla skyldiga de hundratusentals som har skrivit under och stöttat #metoo-uppropen för ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp – i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort.

Undertecknat,

Samordningsgruppen bestående av initiativtagare och administratörer från 65 av höstens #metoo-upprop